Szkoła Podstawowa w Grzmiącej. 

Historia naszej szkoły

image
RYS HISTORYCZNY

Grzmiąca została wyzwolona 1 marca 1945 roku. W miejscowości tej zamieszkiwała ludność niemiecka, która po zakończeniu działań wojennych wyjeżdżała do Niemiec. W Grzmiącej przebywali Rosjanie, którzy administrowali gminą do czasu przejęcia przez władze polskie. Z czasem do Grzmiącej zaczęła napływać ludność polska z terenów wschodnich i południowych. W miejscowościach, w których zamieszkali Polacy zaczęto odczuwać brak polskich szkół. W związku z tym pod nadzorem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie zaczęto tworzyć na Pomorzu Zachodnim pierwsze polskie szkoły. Na terenie gminy Grzmiąca pierwsze szkoły powstały w 1945 roku w Wielawinie, Storkowie, Krosinie, Nosibądach i w Równym; w 1946 roku w Przystawach, Raduszu i Mieszałkach, a w 1947 roku w Godzisławiu, Wielawinie i w Grzmiącej.

Powszechna Szkoła Podstawowa I-go stopnia w Grzmiącej rozpoczęła swoją działalność w starym budynku szkolnym 1 października 1947 roku. W budynku tym przedtem znajdowała się szkoła niemiecka, a w latach 1945-1947 stacjonowały wojska rosyjskie. Pierwszym kierownikiem i jedynym nauczycielem była pani Helena Kalinowska. Religii uczył ksiądz Władysław Pogorzelski. W szkole uczyło się 40 dzieci. Kolejnym kierownikiem w latach 1948/49 była Maria Ruszkowska. Z roku na rok liczba uczniów wzrasta. Szkoła, jako jedna z pierwszych instytucji w miejscowości, posiadała radio. W budynku szkolnym kino objazdowe wyświetlało filmy, prowadzono zajęcia kulturalno-oświatowe. Warto przypomnieć, że w pierwszych latach powojennych dzieci polskie uczyły się razem z dziećmi niemieckimi. W 1949 roku dzieci niemieckie uczyły się w szkole w Suchej. Ich nauczycielką była Waltraut Donorowicz. Uczniom tym zapewniono możliwość nauki, aż do zakończenia akcji przesiedleńczej. Gromadzka Rada Narodowa w Grzmiącej zaopatrywała szkołę w potrzebne środki materialne.

W kolejnych latach pracy placówki przybywało uczniów i nauczycieli. W roku szkolnym 1958/59 szkoła liczyła 135 uczniów, zatrudnionych było 4 nauczycieli. W roku 1964/65 do szkoły uczęszczało już 225 uczniów i zatrudnionych było 6 nauczycieli. Szkoła posiadała cztery sale lekcyjne. Zajęcia odbywały się na dwie zmiany. Klasy były przeładowane, liczyły po 45 uczniów. Kierownikiem szkoły był mgr Bolesław Chołuj. Znając bardzo trudną sytuację lokalową szkoły pan Bolesław Chołuj rozpoczął starania o zbudowanie nowej, nowoczesnej szkoły na miarę końca XX wieku. Powstał komitet organizacyjny budowy nowej szkoły, na którego czele stanął Bolesław Chołuj. Prace budowlane ukończono 31 marca 1971 roku. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego należało wykonać szereg prac wykończeniowo-porządkowych. Do pracy włączyli się nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy wsi. Wysprzątano budynek szkolny, teren wokół szkoły, posadzono drzewa, krzewy i kwiaty, wytyczono boiska sportowe. W dniu 1 września 1971 roku naukę w nowej szkole rozpoczęło 417 uczniów a pracę pedagogiczno-wychowawczą 15 nauczycieli.

W 1986 roku zostało otwarte w nowoczesne przedszkole, którego dyrektorem była pani mgr Irena Buzała. Efektem reformy oświatowej było przekształcenie szkoły w Zespół Szkół obejmujący Gimnazjum i Szkołę Podstawową. Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół w wyniku konkursu została pani mgr Irena Buzała. Wynikiem decyzji MEN oddzielono fizycznie i administracyjnie Gimazjum od Szkoły Podstawowej w roku 2001. Tak powstał Zespół Szkół obejmujący Szkołę Podstawową, Przedszkole i stołówkę szkolną. Do najważniejszych osiągnięć szkoły należą laureaci konkursów przedmiotowych, wyróżnienia zespołów artystycznych, wysokie noty w konkursach plastycznych i zawodach sportowych. Organem prowadzącym Zespół jest Urząd Gminy w Grzmiącej.

Szkoła Podstawowa posiada 7 sal dydaktycznych, w tym pracownię komputerową z dostępem do Internetu oraz świetlicę. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 została wykonana termomodernizacja budynku, dzięki której stał się on jednym z najładnieszych w okolicy i jednocześnie wizytówką gminy Grzmiąca. Uczniowie mogą korzystać z hali sportowej oraz kompleksu boisk "Orlik".

Ważniejsze daty: