Szkoła Podstawowa w Grzmiącej. 

Szkoła Współpracy

Zespół Szkół w Grzmiącej w odpowiedzi na deklarację udziału, otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania mając na uwadze potrzebę udoskonalenia formuły współdziałania w środowisku szkoły, zwłaszcza w relacjach pomiędzy nauczycielami, a rodzicami i uczniami rozpoczęło realizację projektu unijnego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

MEN inicjując powyższy projekt, wyszło naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska szkolnego, a przede wszystkim uczniów i rodziców, którzy chcieliby bardziej uczestniczyć w życiu szkoły i poprawić wzajemne relacje zarówno z organami prowadzącymi szkoły, jak i gronem pedagogicznym na zasadzie partnerstwa. Powodzenie w realizacji tego projektu zależy zatem nie tylko od wzmocnienia roli uczniów i rodziców w życiu szkoły, ale również zaangażowania grona pedagogicznego i otoczenia szkoły.

Cele szczegółowe projektu to: Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach, ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach

Ideą projektu jest zainspirowanie środowiska szkolnego i przedszkolnego do wprowadzenia zmian i wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.

Uczestnictwem w programie szkoła ubiega się o certyfikat MEN „Szkoła Współpracy”. Celem jest gotowość do wspólnego tworzenia, odpowiadającej na wyzwania współczesności- Szkoły Współpracy.

Realizując porozumienie, Szkoła zobowiązała się do powołania zespołu zadaniowego, w skład którego wchodzą Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

Grono Rodziców ,na podstawie wyników wyborów rodziców będą reprezentowały  panie : Kinga Drapała i Diana Bułka. Przedstawicielami zespołu zadaniowego ze strony uczniów  zostali : Aleksandra Chomicz i Hubert Westerlich. Z ramienia nauczycieli przedstawicielami zostały panie: Dyrektor Zespołu Szkół w Grzmiącej Irena Kobus i Danuta Biegańska.

W ramach projektu szkoły i przedszkola otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Uczestnikom projektu zapewniona zostanie także indywidualna opieka ekspertów, którzy pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu współpracy z uczniami i rodzicami.

Uczestnicy projektu od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r., w podziale na trzy grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele), będą brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Z kolei do udziału w warsztatach, które rozpoczną się w pierwszym kwartale 2014 roku, uczestnicy zostaną połączeni w zespoły przedstawicieli każdej z grup (uczniowie, rodzice, nauczyciele).

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły, oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.

Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami.

Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją.

Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły szkolne i przedszkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły i przedszkola. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi, na terenie szkoły zaowocuje opracowaniem indywidualnego, szytego na miarę szkolnego lub przedszkolnego programu współpracy. Warsztaty realizowane będą w 2014 roku.

W ramach projektu zorganizowane zostaną także oddzielne spotkania szkoleniowe adresowane do „otoczenia” szkoły, czyli urzędników samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Ich celem będzie zachęcenie przedstawicieli ww. grup do wspierania uspołecznienia szkoły, poprzez pokazanie możliwości prawnych w tym obszarze oraz wskazanie korzyści, jakie odnosi społeczność lokalna dzięki szkole, która stanowi przestrzeń wzmacniania kapitału społecznego.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie)  oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

SZKOŁA WSPÓŁPRACY W NASZEJ SZKOLE: